87 563 92 63, kom. 603 165 390, 697 075 906 biuro@augustowska.pl

PROJEKTY

Wykorzystanie Środków z Unii Europejskiej w naszej działalności

Inwestycje współfinansowane ze środków Funduszy Unii Europejskiej

 

Projekty Unijne

 

Wykorzystanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Wigierska Kolej Wąskotorowa S.C. Stanisław Huryn, Lucyna Huryn

podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską oraz budżet Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska środowiska
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na potrzeby własne
Tytuł projektu:
” Poprawa efektywności systemu grzewczego w budynku Wigierskiej Kolei Wąskotorowej S.C. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

Całkowita wartość inwestycji: 288 650,87 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 116 879,51 PLN
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 20 625,80 PLN

Beneficjent:
Wigierska Kolej Wąskotorowa S.C.
Stanisław Huryn, Lucyna Huryn
Płociczno-Tartak 40
16-402 Suwałki
tel. 87 563 92 63 fax. 87 563 92 63
e-mail: biuro@augustowska.pl

Opis projektu:
Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy kotłowni o moduł pompy ciepła i kolektorów słonecznych pod potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w części usługowej budynku będącego własnością wspólników, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza pod nazwą Wigierska Kolej Wąskotorowa S.C. w Płocicznie- Tartak.
Dzięki realizacji projektu będzie możliwe osiągnięcie takich założeń, jak: promocja źródeł odnawialnych, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, podniesienie komfortu użytkowania obiektu biorącego udział w projekcie, ochrona środowiska przyrodniczego, min, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji chemicznych (min. CO2, SO2).
Zakres rzeczowy stanowi:
Zakres robót inwestycyjnych:
1. Montaż studni głębinowych wierconych- źródło dolne dla pompy ciepła
2. Instalacja solarna C.W.U.
3. Instalacja pompy ciepła- roboty montażowe
Zakres robót nieinwestycyjnych:
4. Opracowanie dokumentacji technicznej

W dniu 19.08.2014 komisja wybrała najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawił:
PPHiU „EKOTERM” Sławomir Dobrijałowski
16-400 Suwałki, ul. K.O. Falka 8a